Zheng Tian Li Page
Leona Craig Art Gallery
Home Leona Craig Art In Country China Red Hill Capital
[Up] [Jian Bai Xu] [Xue Sheng Tan] [Yi Xing Ma] [Jin Ming Lee] [Zhao Qian Xu] [Liang Yi Er] [Zhang Zhen Jiang] [Meng Liu] [Tang Hai Guo] [Dapu] [Liang Jun Yan] [Zhao Bao Cheng] [Feng Wu Sui] [Guang Zhi Zhang] [Da Zhong Zhang] [Ri Dong Ou] [Xin Ming Xuan] [Mu Yang Shen] [Bo Liang] [Zheng Tian Li] [Yi Xiang Xu] [Jie Gu Wang] [Hua Yang] [Hong Ji Ling] [Xiangxiu embroidery]
[Back] [Next]
Service in English: 0086
13632410877

clm@leonacraig.com 
Office/Fax: 0086 20 37625069
Guangzhou, China
Service in Chinese: 0086
 13632407809

ayu@redhillchina.com

Zheng Tian Li with painting by his wife

Zheng Tian Li (Li Zheng Tian) Bio

Born in the early 1940's, Li Zheng Tian was He is most famous for his drawing, calligraphy and several suites in oil painting.  Today, he teaches at an art institute, in Guangzhou, and he and his students work in several stories of a building right off campus. 
  Catalogue Number   Price   Approximate size Button
"Still life" Zheng Tian Li              
  606. Flowers in Vase: original oil on canvas by Li Zheng Tian

  $5,000      
We have other works available by Li Zheng Tian, in our gallery, which have not been included, in our on-line gallery.  If you are interested in seeing other works by him, please call or email us, and we will send information about his other works directly to you.
[Up] [Jian Bai Xu] [Xue Sheng Tan] [Yi Xing Ma] [Jin Ming Lee] [Zhao Qian Xu] [Liang Yi Er] [Zhang Zhen Jiang] [Meng Liu] [Tang Hai Guo] [Dapu] [Liang Jun Yan] [Zhao Bao Cheng] [Feng Wu Sui] [Guang Zhi Zhang] [Da Zhong Zhang] [Ri Dong Ou] [Xin Ming Xuan] [Mu Yang Shen] [Bo Liang] [Zheng Tian Li] [Yi Xiang Xu] [Jie Gu Wang] [Hua Yang] [Hong Ji Ling] [Xiangxiu embroidery]
[Back] [Next]

Home Leona Craig Art In Country China Red Hill Capital
Red Hill Capital Corporation, Delaware, USA 2008-2010; all worldwide rights reserved. Solution Graphics