Xu Zhong Fang Page:
Leona Craig Yixing Zisha Gallery
[Up] [Xu Zhong Fang] [Sun Jin Li] [Wu Dong Jun] [Zheng Qiu Biao] [Jiang Mei Zhen] [Lu Jian Xing] [Zhang Ji Da] [Qian Jian Sheng] [Chen Min Jun] [Cheng Dong Zhu]
[Up] [1] [2] [3] [4] [5]

 

Xu Zhong Fang Bio

Xu Zhong Fang is a member of the Chinese Arts and Crafts Society, Yixing pottery, Director of the Office of the Federation of Economic Appreciation of Yixing Zisha Teapot Collection, Director of the Office of the Special Committee and Deputy Secretary General of the China Yixing network, General Manager of the China Art NET, Senior Chinese arts and crafts master.

 

 Hibiscus teapot  by Xu Zhong Fang Tall stone teapot by Xu Zoing Fang Peacock teapot by Xu Zhong Fang Virtually flat, teapot by Xu Zhong Fang
Service in English: 0086
13632410877
clm@leonacraig.com
Office/Fax: 0086 37625069
Guangzhou, China
Service in Chinese:
0086 02 37625069
llp@incountry-china.com
[Up] [1] [2] [3] [4] [5][Next]
[Up] [Xu Zhong Fang] [Sun Jin Li] [Wu Dong Jun] [Zheng Qiu Biao] [Jiang Mei Zhen] [Lu Jian Xing] [Zhang Ji Da] [Qian Jian Sheng] [Chen Min Jun] [Cheng Dong Zhu] 
Red Hill Capital Corporation, Delaware, USA 2008-2012; all worldwide rights reserved. Solution Graphics
Leona Craig Art logo