Stone Bamboo: zisha teapot by Qian Jian Sheng

$

Leona Craig Catalogue Art Gallery

Service in English: 086 13632410877 clm@leonacraig.com   Service in Chinese: 086 13632407809 ayu@redhillchina.com

Office/Fax: 086 20 83600764

More art by Qian Jian Sheng

Stone Bamboo: teapot by Qian Jian Sheng, Yixing

250 cc